Rekisteriseloste/Tietosuojaseloste tutkimukselle

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.12.2020

1. Rekisterinpitäjä

Marjaana Siivola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marjaaa Siivola, marjaana -a- doules.fi, 050-5969011

3. Rekisterin nimi

Tutkimusrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Tutkimuksessa ei kerätä henkilötietoja

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • ikä, sukupuoli ja äidinkieli
  • kunta
  • vastaajan tutkimukseen antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujalta, kun hän osallistuu tutkimuksen tekemiseen. Esimerkiksi vastaamalla kyselyyn tai antamalla haastattelun.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista anonyymisti tulosten julkaisujen yhteydessä. Mahdollisesti tietoja luovutetaan muihin tutkimuksiin soveltuvin osin.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden tutkijoiden toimesta, joiden tehtävään se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, jos tiedot on yksilöitävissä häneen. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jonka yhteystiedot ovat: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI Postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI Vaihde: 029 56 66700 Fax: 029 56 66735 Sähköposti: [email protected]