doulakurssi oulu rebozo

Doulan läsnäolo synnytyksessä

Oulun ammattikorkean kätilöopiskelijat Laura Erkkilä ja Minna Märsynaho tekivät tutkimuksen Doulan läsnäolo synnytyksessä (2019).

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla synnyttäjien kokemuksia doulan läsnäolosta synnytyksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada kokonaiskuva doulan tuesta ja mukana olosta synnytyksessä sekä doulatoiminnan kehittäminen. Tämän tutkimuksen toimeksiantajana toimii Aktiivinen Synnytys ry, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta odotuksesta ja synnytyksestä sekä edistää perhelähtöistä synnytyskulttuuria.

Työssä kerrotaan hienosti doulan toimenkuvasta ja doulan tuen tavoitteista.

Doulan hyötyjä kuvataan näin:

Tutkimukset osoittavat, että doulan läsnäolo synnytyksessä lisäsi äitien tyytyväisyyttä synnytykseen ja vähensi siihen liittyviä negatiivisia tunteita. Doulan avulla äidit pystyivät kestämään kipua ja hyödyntämään omia voimavarojaan paremmin. Kipulääkkeen tarve väheni, synnytykset olivat nopeampia ja todennäköisyys spontaaniin alatiesynnykseen kasvoi. Doulan läsnäolo myös vähensi tarvetta operatiiviseen synnytykseen sekä pienensi keisarinleikkauksen todennäköisyyttä. Myös vauvat hyötyivät doulan läsnäolosta, sillä heillä havaittiin vähemmän alhaisia viiden minuutin Apgar -pisteitä. (Bohren, Hofmeyr, Sakala, Fukuzawa & Cuthbert 2017).

Olin iloinen, että työssä käsitellään synnytystä myös synnytyskokemuksen kautta, sillä vaikka monet näkevät virheellisesti hyvään synnytyskokemukseen pyrkimisen elämysmatkailuna, niin sillä on kauaskantoiset vaikutukset niin synnyttäjän, hänen kumppaninsa kuin lasten elämään.

Hyvä synnytyskokemus on arvokas. Synnytyskokemuksella on pitkävaikutteisia seurauksia äidin, vauvan sekä koko perheen elämässä. Sillä on todettu olevan vaikutus varhaiseen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen ja omaan vanhemmuuden kokemukseen, parisuhteeseen sekä tuleviin synnytyksiin. Myönteinen synnytyskokemus edistää äidin ja vastasyntyneen suhteen muodostumista ja lisää myönteistä suhtautumista äitiyteen. (Larkin 2009, 49-59; Männistö & Sillanpää 2006.) Hallinnan tunteen ja kehonsa koskemattomuuden menettäminen, yllättävät ja ennalta arvaamattomat tilanteet, joihin synnyttäjä ei ollut osannut varautua tai toisaalta jo ennalta sovittujen asioiden toteutumattomuus voivat vaikuttaa kielteisesti synnytyskokemukseen.

Myös synnytyspelko, synnytyskipu, erimielisyydet henkilökunnan kanssa ja varhaisen vuoroikutussuhteen luomisen ongelmat voivat johtaa kielteiseen synnytyskokemukseen. (Turtiainen 2014.)

Doulan läsnöolo synnytyksessä tutkimuksen tulokset

Erkkilä ja Märsynaho saivat tuloksista viisi teemaa:

 1. synnytyskokemukseen vaikuttavat tekijät
 2. ympäristö
 3. doula henkilönä
 4. synnyttäjän tarpeet
 5. doulan läsnäolo ja sen vaikutukset

Teemat jakautuivat kymmeneen luokkaan:

 1. doulaan tutustuminen ja synnytykseen valmistautuminen
 2. synnytys
 3. synnytyksen jälkeinen aika
 4. ympäristötekijät
 5. doulan ominaisuudet
 6. doulan tehtävät
 7. synnyttäjän tarpeet
 8. puolison tarpeet
 9. doulan vaikutukset synnyttäjään
 10. doulan vaikutukset puolisoon

Kaikki tulokset ovat luettavissa opinnäytetyöstä.

Johtopäätöksissä tutkijat nostavat esiin seuraavia asioita:

Äitien kokemukset doulan läsnäolosta ja jatkuvasta tuesta ovat tämän tutkimuksen mukaan ilmeisen positiiviset. Tärkeimpinä asioina nousi esiin doulan läsnäolo, doulaan tutustuminen ja toiveiden läpikäynti etukäteen, doulalta saatu ohjaus ja neuvonta, tuki ja kannustus, doulasta huokunut ammattitaito sekä doulan antama puolison tukeminen ja ohjaus.

Doulan läsnäolo synnytyksissä vähentää interventioita ja lisää tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen, joten hyödyt näkyisivät sekä hoitokustannuksissa että myöhemmin neuvolassa äitien ollessa tyytyväisiä omaan synnytyskokemukseensa.

Jatkotutkimusaiheina nousi esiin doulausten merkitys synnytyksen kulkuun ja esimerkiksi käytettyihin kivunlievityksiin.

Tutkimusta tehdessämme törmäsimme myös tarpeeseen kerätä tietoa doulasynnytysten kulusta Suomessa. Doulan läsnäolon vaikutuksia synnytykseen voitaisiin tutkia yhteistyössä doulajärjestöjen kanssa kehittämällä ja ottamalla käyttöön synnytyksen kulkuun liittyvä seurantalomake, jolla kerättäisiin tietoa synnytyksen kestosta, käytetystä kivunlievityksestä ja mahdollisista interventioista, vastasyntyneen voinnista ja ensi-imetyksestä sekä äidin kokemuksesta mitattuna esimerkiksi VAS-mittarin avulla.

Tämä onkin suunnitteilla, kun teen kyselylomakkeen DONA Internationalin vastaavaan kyselylomakkeeseen nojautuen.

Seuraavaksi siis doulien kyselylomakkeen kimppuun, että saisimme tilastollista tietoa doulatuista synnytyksistä Suomessa.

Lisätietoa doulatoiminnasta

Suomen doulat ry on Suomessa toimiva doulien yhdistys, jonka doulahausta voi löytää itselleen doulan eri paikkakunnilta.

Doulesin Marjaana Siivola, Suomen doulat ry:n perustaja, toimii doulana pääkaupunkiseudulla ja hän kouluttaa doulia DONA Internationalin hyväksymän koulutuksen mukaisesti.

doula Marjaana lantion painaminen
Doula voi tulla kotiin tukemaan synnyttäjää ja tukihenkilöä, jolloin perhe usein rauhoittuu, rentoutuu ja tuntee olonsa turvallisemmaksi. Doulan kanssa ensisynnyttäjä tulee usein sairaalaan vasta, kun synnytys on kunnolla käynnissä.

Artikkeli Doulan läsnäololla on merkittävä rooli positiivisen synnytyskokemuksen muodostumisessa

Tästä voit lukea osin samojen kirjoittajien artikkelin, mikä perustuu heidän opinnäytetyöhön.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/335912/ePooki%2023_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Kommentoi